REGULAMIN UDZIELANIA GRANTÓW DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU „SMAKUJEMY LOKALNIE”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udzielania grantów w ramach programu „Smakujemy Lokalnie” (dalej „Program”), którego inicjatorem i organizatorem jest Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020710, o kapitale zakładowym w wysokości 1 970 719 050, złotych, NIP: 937-00-08-168. Informacje o Programie “Smakujemy Lokalnie” można znaleźć na stronie www.smakujemylokalnie.pl.
 2. Celem Programu jest:
  1. Stworzenie platformy współpracy pomiędzy Carrefour Polska oraz Kołami Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o Kołach Gospodyń Wiejskich, wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej „Koła Gospodyń Wiejskich”) i Związkami Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Kołach Gospodyń Wiejskich  (dalej „Związki Kół Gospodyń Wiejskich”), a także w wymiarze trójstronnym pomiędzy Carrefour Polska, Kołami Gospodyń Wiejskich, a dostawcami lokalnych produktów;
  2. Wsparcie lokalnych inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich lub Związku Kół Gospodyń Wiejskich;
  3. Promocja i upowszechnianie wiedzy na temat polskich tradycji, w tym kulinarnych, pielęgnowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich lub Związków Kół Gospodyń Wiejskich;
  4. Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich lub Związków Kół Gospodyń Wiejskich w uzyskaniu lub utrzymaniu certyfikatów, znaków jakości rolnictwa ekologicznego, produktów tradycyjnych i regionalnych, krajowych systemów jakości żywności;
  5. Wzmocnienie rozpoznawalności lokalnych produktów żywnościowych,
  6. Stworzenie nowych możliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich lub Związków Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych dostawców do promocji produktów w ramach sieci Carrefour Polska;
  7. Stworzenie możliwości współpracy dostawcom lokalnych produktów z siecią Carrefour Polska. 
 1. Grant w wysokości 10 000 zł netto może być przyznany na realizację przez Koło Gospodyń Wiejskich lub Związek Kół Gospodyń Wiejskich projektu (dalej “Projekt”) realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich lub Związek Kół Gospodyń Wiejskich samodzielnie lub we współpracy z wybranym lokalnym producentem żywności, polegającego w szczególności na:
  1. Uzyskaniu lub utrzymaniu przez Koło Gospodyń Wiejskich lub Związek Kół Gospodyń Wiejskich certyfikatów, znaków jakości, rolnictwa ekologicznego, produktów tradycyjnych i regionalnych, krajowych systemów jakości żywności,
  2. Promocji tradycyjnej i lokalnej żywności wytwarzanej i kultywowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich lub Związek Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych producentów żywności,
  3. Realizacji lokalnych projektów społecznych, czyli inicjatyw aktywizujących społeczności wokół kultury ludowej i tradycji kulinarnej,
  4. Rozwoju przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich,
  5. Rozwoju kultury ludowej, w tym w szczególności regionalnej i lokalnej, 
  6. Udziale Koła Gospodyń Wiejskich w wydarzeniach promujących polską lub lokalną żywność,
  7. Wzmocnieniu potencjału Koła Gospodyń Wiejskich lub Związku Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych producentów żywności w zakresie przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej. 

§2
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O GRANT

1. Grant może być przyznany wyłącznie Kołu Gospodyń Wiejskich lub Związkowi Kół Gospodyń Wiejskich wpisanemu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

2. Podstawą ubiegania się o grant jest  złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie do dnia 23 października 2023 za pośrednictwem strony internetowej www.smakujemylokalnie.pl. Prawidłowo wypełniony wniosek zawiera:

a. Informacje o wnioskodawcy (dalej “Wnioskodawca”) – podstawowe dane, tj. nazwę, dane teleadresowe, adres e-mail wnioskodawcy;

b. Opis działalności Wnioskodawcy  i wpływu Wnioskodawcy na lokalną społeczność i rozwój kultury ludowej, 

c. Przepis na potrawę  promującą  tradycje regionu Wnioskodawcy:

   1. Przepis musi zawierać min. 1 wykorzystany produkt marki własnej Organizatora (tj. marki własnej Carrefour);
   2. Opis historii dania i uzasadnienie dlaczego jest to wyrób regionalny, lokalny; 
   3. Min. 3 zdjęcia gotowego dania i min. 3 zdjęcia z jego przygotowania z uwidocznieniem na zdjęciach osób przygotowujących danie – przedstawicieli Wnioskodawcy;
   4. Oświadczenia Wnioskodawcy, że jest uprawniony do zamieszczenie zdjęć we wniosku i udostępnienie ich w ten sposób Organizatorowi w celu rozpatrzenia wniosku i działanie takie nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych do zdjęć i praw do wizerunku;   

d. Plan rozporządzenia środkami z grantu zgodnie z celami Programu wskazanymi w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

e. Informację na temat wykorzystania produktów od lokalnych producentów żywności – rodzaj produktu i nazwę dostawcy;

f. Oświadczenie, czy dane Koło/Związek Kół lub lokalny producent są zainteresowani sprzedażą swoich produktów w sklepach Carrefour

3. Harmonogram programu udzielania grantów wraz z terminem naboru wniosków ogłaszany jest na minimum 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem naboru. Harmonogram umieszczony zostanie na stronie internetowej www.smakujemylokalnie.pl

4. W ramach ogłoszonego naboru Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Kolejne wnioski złożone przez Wnioskodawcę nie będą rozpatrywane.

5. Organizator może umożliwić Wnioskodawcy bezpłatną promocję w sklepach sieci Carrefour na terenie Polski, poprzez udostępnienie powierzchni sklepu do wystawienia produktów Wnioskodawcy bądź partnera Wnioskodawcy będącego lokalnym producentem żywności, którego Wnioskodawca wskazał we wniosku, bądź inny rodzaj bezpłatnej promocji wykorzystując zewnętrzne i wewnętrzne kanały komunikacji. Nawiązanie takiej współpracy możliwe jest z każdym Wnioskodawcą, który w formularzu zgłoszeniowym zaznaczy chęć nawiązania współpracy i umożliwi Organizatorowi kontakt w tej sprawie. Decyzja o nawiązaniu współpracy należy do Organizatora i wymaga zawarcia stosownej umowy.

§3
PROCEDURA I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

 1. Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej. Pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym jest warunkiem dopuszczenia go do oceny merytorycznej.
 2. Kryteria formalnej oceny wniosku:
  1. wniosek złożony w terminie,
  2. wniosek wypełniony w sposób wymagany w formularzu,
  3. wniosek został złożony przez podmiot mogący ubiegać się o grant,
  4. wnioskowana kwota dofinansowania (grantu) nie przekracza 10 000 zł,
 3. Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest przez komisję (dalej “Komisja”), w skład w której wchodzą:
  1. dwóch przedstawicieli Organizatora,
  2. jednego przedstawiciela wybranego patrona merytorycznego (informacje na temat patronów merytorycznych są dostępne na stronie www.smakujemylokalnie.pl)
  3. Ambasadora Programu
 4. W ramach oceny merytorycznej każdy z członków Komisji przyznaje punkty w skali od 1 do 10, w następujących kategoriach:
  1. przepis na danie z uwzględnieniem tradycji kulinarnej regionu, zdjęcia dania, zdjęcia z przygotowania dania, opis dania,
  2. wpływ działalności Koła Gospodyń Wiejskich lub Związku Kół Gospodyń Wiejskich na społeczność lokalną, rozwój kultury ludowej,
  3. zgodność przeznaczenia grantu z celami Programu,
  4. kreatywność (w warstwie opisu dania, materiałów fotograficznych).
  5. współpraca z lokalnymi producentami żywności – element dodatkowo premiowany.
 5. Łączna suma punktów przyznanych przez członków Komisji wyznacza miejsce wniosku na liście rankingowej.
 6. Kwota grantu dla jednego Koła Gospodyń Wiejskich lub Związku Kół Gospodyń Wiejskich wynosi 10 000 zł netto.
 7. Łączna pula środków alokowanych w ramach jednego naboru nie może przekroczyć 100 000 zł.
 8. Komisja przyznaje granty 10 (dziesięciu) najwyżej ocenionym Kołom Gospodyń Wiejskich lub Związkom Kół Gospodyń Wiejskich, zgodnie z listą rankingową.
 9. W przypadku, gdy kilka Kół Gospodyń Wiejskich lub Związków Kół Gospodyń Wiejskich otrzyma taką samą ilość punktów, co spowoduje, że na liście rankingowej uplasuje się więcej niż 10 Kół Gospodyń Wiejskich lub Związków Kół Gospodyń Wiejskich, Komisja dokona ponownej oceny wniosków złożonych przez Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały taką samą ilość punktów i biorąc ponownie pod uwagę kryteria wskazane w ust. 4 powyżej, wyłoni jej zdaniem najlepiej zrealizowane zadania, mając na uwadze, że tylko 10 (dziesięciu) wnioskodawców może otrzymać grant.
 10. Wnioski będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 40 dni od zakończenia naboru.
 11. Ogłoszenie listy Kół Gospodyń Wiejskich i Związków Kół Gospodyń Wiejskich, którym granty zostały przyznane nastąpi w terminie do dnia 4 grudnia 2023 poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.smakujemylokalnie.pl oraz bezpośrednie poinformowanie Wnioskodawcy o przyznaniu grantu.
 12. Organizator przewiduje możliwość dodatkowego wyróżnienia maksymalnie 10 (dziesięciu) Wnioskodawców, poprzez przyznanie bonów o wartości 500 zł na zakupy w sklepach sieci Carrefour dla każdego wyróżnionego Koła Gospodyń Wiejskich lub Związku Kół Gospodyń Wiejskich. Łączna pula bonów nie może przekroczyć 10 sztuk bonów o wartości 500 zł każdy.
 13. Ogłoszenie listy przyznanych wyróżnień następuje w terminie do dnia 4 grudnia 2023 [j.w.] poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.smakujemylokalnie.pl oraz
  bezpośrednie poinformowanie Wnioskodawcy o przyznaniu wyróżnienia.
 14. Warunkiem otrzymania grantu jest zawarcie z Organizatorem umowy dotyczącej wykorzystania grantu. Organizator w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, udostępni Kołom Gospodyń  Wiejskich oraz Związkom Kół Gospodyń Wiejskich wyłonionym przez Komisję treść umowy. Grant zostanie przekazany uprawnionym do jego otrzymania Kołom Gospodyń Wiejskich i Związkom Kół Gospodyń Wiejskich  przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Organizatorowi prawidłowo podpisanej umowy na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez Koło (rachunek, faktura, nota obciążeniowa).
 15. Koła Gospodyń Wiejskich i Związki Kół Gospodyń Wiejskich są zobowiązane dostarczyć podpisaną (zgodnie z zasadami reprezentacji, przez osoby uprawnione) umowę wraz z fakturą lub rachunkiem oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia 2023 roku. W przypadku, gdy, odpowiednio, Koło Gospodyń Wiejskich lub Związek Kół Gospodyń WIejskich, nie dostarczy w tym terminie wyżej wymienionych dokumentów, Organizator ma prawo do odmowy przekazania mu grantu i rozdysponowania go w sposób, który uzna za właściwy, np. poprzez przyznanie go innemu Kołu Gospodyń Wiejskich lub Związkowi Kół Gospodyń Wiejskich.

§4
OBOWIĄZKI REALIZUJĄCEGO PROJEKT

 1. W przypadku przyznania grantu, Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji projektu opisanego we wniosku w terminie nie przekraczającym 1 roku kalendarzowego liczonego od momentu wpływu środków z grantu na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
 2. Wnioskodawca, któremu grant został przyznany, zobowiązany jest do umieszczenia oznaczeń Programu „Smakujemy Lokalnie” na publikacjach związanych z przyznanym grantem, w tym publikacjach w mediach społecznościowych lub podczas realizowanej inicjatywy. Organizator dostarcza Wnioskodawcy wytyczne dotyczące komunikacji oraz pliki z identyfikacją wizualną w formatach umożliwiających jego wykorzystanie. W przypadku braku możliwości umieszczenie logotypu w wersji elektronicznej, Organizator przewiduje możliwość dostarczenia materiałów drukowanych (naklejki). Szczegółowe zasady publikacji materiałów zawierających oznaczenia Programu “Smakujemy Lokalnie” będzie określała Umowa.
 3. Kluczowym elementem projektu są działania promujące tradycję kulinarną regionu kultywowaną przez Koła i Związki Kół Gospodyń Wiejskich, wyszczególnione w §1 ust 3 niniejszego regulaminu, którym grant został przyznany. Dlatego też Wnioskodawca, któremu grant został przyznany, wraz z Organizatorem, na zasadach szczegółowo opisanych w umowie, o której mowa w §3 ust. 14 regulaminu, będą prowadzić szeroką komunikację skierowaną do konsumentów i interesariuszy polegającą m.in. na:
  • działaniach PR w mediach (prasa, radio, TV, online) – wywiady, odpowiednio, z Kołem lub Związkiem Kół Gospodyń Wiejskich, publikacja przepisu na danie, artykuły,
  • działania w social mediach – kanały własne sieci Carrefour na Facebooku, Instagramie, LinkedIn, YouTube oraz na profilach partnerów i influencerów, z którymi Carrefour współpracuje lub będzie współpracował,
  • produkcji materiałów foto i video z szerokim wykorzystaniem w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • organizację pokazów kulinarnych w sklepach sieci Carrefour oraz podczas targów i innych wydarzeń, organizację warsztatów kulinarnych,
  • informacje na temat zwycięskich Kół Gospodyń Wiejskich i Związków Kół Gospodyń Wiejskich będą publikowane na stronie internetowej Programu oraz dystrybuowane wśród przedstawicieli władz centralnych i lokalnych.
 4. W terminie wskazanym w umowie, o której mowa w §3 ust. 14  regulaminu, Koła Gospodyń Wiejskich i Związki Kół Gospodyń Wiejskich, które otrzymały grant, będą zobowiązane do przesłania do Organizatora na adres mailowy: kontakt@smakujemylokalnie.pl, minimum 5 (pięć) zdjęć dokumentujących projekt wraz z pisemną zgodą na ich publikację m.in. w mediach społecznościowych, na blogu i w innych materiałach wewnętrznych i zewnętrznych Organizatora.  Zgoda taka powinna być wyrażona zgodnie z wzorem udostępnionym wraz z umową, o której mowa w §3 ust. 14  regulaminu i stanowiącym załącznik do niej. Szczegółowe zasady dotyczące przesłania zdjęć oraz treści zgody na ich wykorzystanie będzie regulowała umowa, o której mowa w §3 ust. 14  regulaminu.
 5. Koła Gospodyń Wiejskich i Związki Kół Gospodyń Wiejskich, które otrzymały grant, zobowiązane są do przedstawienia rozliczeń finansowych dokumentujących poniesione koszty zgodnie z wnioskiem na zasadach opisanych w umowie, o której mowa w §3 ust. 14 regulaminu.
 6. Niespełnienie obowiązków wynikających z przyznania grantu stanowi podstawę do odrzucenia kolejnego wniosku Koła Gospodyń Wiejskich lub Związku Kół Gospodyń Wiejskich na etapie oceny formalnej.
 7. Pozostałe warunki związane z przyznaniem i realizacją grantu reguluje umowa, o której mowa w §3 ust. 14 regulaminu.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Komisji w zakresie przyznania lub odmowy przyznania grantu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie wyłącza prawa Wnioskodawcy do dochodzenia swoich roszczeń przed powołanymi do tego podmiotami, w szczególności przed właściwym sądem powszechnym.
 2. Składając wniosek podmiot potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2023 roku.
 4. Carrefour Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.smakujemylokalnie.pl Wnioskodawca, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może zrezygnować z dalszego udziału w Programie. Informacji o Programie oraz granatach udzielane są pod numerem telefonu +48 509 766 498.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach jest Organizator. Pełna treść klauzuli informacyjnej zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Załączniki:

 1. Treść klauzuli informacyjnej:

Informujemy, że w zakresie, w jakim informacje wskazane w powyższym formularzu stanowią dane osobowe – ich administratorem jest Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa („administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem maila: kontakt@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@carrefour.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie grantu, w celu ewentualnego przyznania grantu oraz ewentualnej dalszej współpracy. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO. W przypadku dobrowolnego wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie treści marketingowych na adres email i/lub numer telefonu – Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w tym celu. Podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit a RODO. Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – w szczególności wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do realizacji tych celów. Podstawę prawną przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla administratora usługi wsparcia IT, w tym dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, prawne, podatkowe, audytorskie oraz podmiotom z Grupy Carrefour. Państwa dane mogą być przekazane do Państwa trzeciego, tj. USA – na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydanej zgodnie z art. 45 RODO przez Komisję Europejską – do podmiotu objętego certyfikacją w ramach zawartej pomiędzy Unią Europejską a USA umowy w przedmiocie ochrony prywatności („Data Privacy Framework”). Państwa dane będą przetwarzane przez okres ubiegania się o grant – do momentu przyznania grantu. Następnie dane będą przechowywane do upływu terminów określonych przepisami prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie będzie realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę – dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Przysługuje Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, eksportu danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu ubiegania się o przyznanie grantu. Na podstawie Państwa danych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji – w tym poprzez profilowanie.

 

Patronat honorowy

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Organizator