O grantach

Carrefour Polska przekaże Kołom Gospodyń Wiejskich granty w wysokości 110 tysięcy złotych.
Jedno Koło, może wygrać 10 000 zł. Warunkiem jest prawidłowe złożenie wniosku na projekt w zakresie:

  • Uzyskania lub utrzymania przez Koło Gospodyń Wiejskich lub Związek Kół Gospodyń Wiejskich certyfikatów, znaków jakości, rolnictwa ekologicznego, produktów tradycyjnych i regionalnych, krajowych systemów jakości żywności,
  • Promocji tradycyjnej i lokalnej żywności wytwarzanej i kultywowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich lub Związek Kół Gospodyń Wiejskich,
  • Realizacji lokalnych projektów społecznych, czyli inicjatyw aktywizujących społeczności wokół kultury ludowej i tradycji kulinarnej,
  • Rozwoju przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich,
  • Rozwoju kultury ludowej, w tym w szczególności regionalnej i lokalnej,
  • Udziale Koła Gospodyń Wiejskich w wydarzeniach promujących polską lub lokalną żywność,
  • Wzmocnieniu potencjału Koła Gospodyń Wiejskich lub Związku Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej.

Patronat honorowy

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Organizator